Wednesday, July 29, 2009

Somehow i think i dunno Bahasa anymore....
Today my mood is joyful ~


今天presentation历史时候,
讲师问了我一个问题,
“Jie Ying , kamu nak kahwin orang Islam ke atau orang Cina?”
我的朋友,舒恩就先答了
:"Saya nak kahwin dengan orang putih..."

我还没来得及回答,
那个马来同学,花名是“稻草人”,因为跟他的头发很像的缘故,
他把我爆出了,
说:“Puan,dia sudah berpunya puan~Kok Hooi....”

因为可能讲师听不清楚吧,再问:“Kok Hooi ke?Zhen Hui?”

那个三八的就说:“Kok Hooi...”

呜呜~~~
听了捏了一把冷汗,
臭“稻草人”!
这引起了班里骚动,
我的心跳得很快咧!!

哎哟~
两天了我还是在找着马来文作文的资料,
资料少得很,
好担心啊!
万一我写不出来怎么样啊?
怕怕,怕怕!

而且有预感课业会陆续来了,
因为讲师都有在跟我们讲起课业了,
心惊胆战,
有呈堂presentation还有课业,
哇,may God bless me!对话)
喂~喂~
洁莹,
你不是有很多东西要忙的吗?
怎么还在这里?

喂~喂~
脑袋天使,
我也需要休息的吗?

喂~喂~
洁莹,
难道还没睡够午觉吗?

喂~喂~
脑袋天使,
我对着马来文对到快要发疯了,
放过我吧!

喂~喂~
洁莹,
你要先甜后苦,还是先苦后甜啊?

喂~喂~
脑袋天使,当然是先苦后甜啊!

喂~喂~
那.....还不快给我去!!!!!

p/s:我被赶了,拜拜!

¡¡~sʎɐʍןɐ ʎddɐɥ ǝq oʇ ʇuɐʍ INo comments:

Post a Comment